پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تعریف
 
عقد ضمان یا ضمانت نامه عبارت است از عهد گرفتن مالی که بر ذمه دیگری است .
ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث .
 
هدف
 
بانک بنا به درخواست اشخاص حقیقی و یا حقوقی پرداخت دیون و یا انجام تعهداتی که بنفع سازمانها و موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی بعهده متقاضیان است ،با رعایت آئین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از طرف بانکها و نیز دستورالعمل صدور ضمانت نامه ها ،ضمانت می نماید .
 
انواع ضمانت نامه
 
ضمانت نامه ها برای موارد ذیل صادر می شوند :
 
•         ضمانت نامه ها شرکت در مناقصه
•         ضمانت نامه ها حسن انجام تعهد و حسن انجام کار
•         ضمانت نامه ها استرداد کسور وجه الضمان
•         ضمانت نامه ها استرداد پیش پرداخت
•         ضمانت نامه ها گمرکی
•         ضمانت نامه ها تعهد پرداخت
•         ضمانت نامه ها ارزی
•         سایر ضمانت نامه ها
  
کارمزد ها و هزینه ها
 
کارمزد صدور ضمانت نامه با توجه به نوع وثائق و مطابق آخرین تعرفه های ابلاغی و در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک در هنگام صدور ضمانت نامه از متقاضی اخذ می گردد. در صورت تمدید ضمانت نامه (برای هر بار ) کارمزد دریافت می گردد
 
 
فرايند صدور ضمانت نامه :
 
•         با دريافت تقاضاي صدور ضمانت نامه ، شخصيت ، صلاحيت فني و توانائي مالي و مناسبتي كه اين عوامل با موضوع و مبلغ ضمانت نامه دارند بررسي و در صورت انطباق مراتب فوق درخواست متقاضي پذيرش مي گردد .
•         درخواست يك مشتري براي صدور ضمانت نامه به نام يك شخص ديگر قابل بررسي نمي باشد .
•         ميزان سپرده نقدي و انواع وثائق لازم جهت صدور ضمانت نامه بر اساس دستورالعمل صدور ضمانت نامه ها توسط اركان اعتباري تعيين مي گردد .
•         ضمانت خواه مي بايست سپرده نقدي و وثائق تعيين گرديده را پس از ابلاغ اركان اعتباري بانك تامين نمايد .
•         پس از توديع سپرده نقدي و وثائق مورد نياز ، ضمانت نامه مورد نظر صادر مي گردد .
 
نحوه تمديد ضمانت نامه: 

ضمانت نامه داراي سررسيد معين است كه طبق نظر كارفرما و با توجه به موضوع مورد ضمانت و طرح مربوط به آن مشخص مي گردد. معمولا سررسيد ضمانت نامه هاي صادره حداكثر يك سال بوده و در طرح ها يا برنامه هاي با طول زماني بيش از يك سال ، ضمانت نامه هاي مربوطه يك ساله صادر گرديده و در سررسيد ضمانت نامه (در طول اجراي طرح يا برنامه) تمديد مي گردد . تمديد ضمانت نامه منوط به اخذ موافقت كتبي ذينفع و ضمانت خواه مبني بر تمديد تاريخ سررسيد ضمانت نامه و پرداخت كارمزد تمديد و تامين وثائق مورد نظر بانك (در صورت تغيير وثائق مورد نظر بانك) مي باشد . تعهد بانك در قبال ضمانت نامه هاي صادره حداكثر تا سررسيد ضمانت نامه بوده و در صورتي كه تا قبل از سررسيد ضمانت نامه ،دستوري مبني بر تمديد و يا ضبط ضمانت نامه از طرف ذينفع كتبا به بانك واصل نگردد ، پس از سررسيد ضمانت نامه ،بانك تعهدي در مقابل ذينفع ندارد .
 
نحوه تقليل ضمانت نامه: 

مبلغ ضمانت نامه طبق درخواست ذينفع قابل تقليل مي باشد و بانك به محض دريافت درخواست كتبي مضمون له ( ذينفع ) داير بر تقليل ضمانت نامه ، نسبت به صدور اسناد تقليل و ارسال تقليل نامه جهت اطلاع ذينفع و ضمانت خواه ( مضمون عنه ) اقدام مي نمايد .
 
نحوه ابطال ضمانت نامه: 
 
•         انقضاء سررسيد ضمانت نامه و عدم درخواست تمديد آن توسط ذينفع
•         ارائه لاشه ضمانت نامه به انضمام نامه كتبي ذينفع مبني بر ابطال
پس از ابطال ضمانت نامه ، موضوع كتبا به اطلاع طرفين ضمانت نامه رسيده و سپرده نقدي و وثائق دريافتي به مشتري مسترد مي گردد .
 
چگونگي پرداخت وجه ضمانت‌نامه‌ مطالبه شده :

در صورتي كه مضمون له اقدام به مطالبه وجه ضمانتنامه يا واريز وجه آن در سررسيد يا قبل از آن را نمايد ، بانك در اولين فرصت ممكن و پس از حصول اطمينان از صحت مفاد نامه واصله در اين خصوص:
چنانچه وجوه نقدي ضمانت خواه نزد بانك تكافوي مبلغ ضمانتامه را بنمايد، وجه ضمانتنامه را از حساب جاري مشتري يا از سپرده نقدي مشتري نزد بانك يا هر دو مورد برداشت نموده و مطابق دستور ذينفع نسبت به واريز وجه ضمانتنامه به حساب مربوطه اقدام مي نمايد .
 
•         چنانچه وجوه نقدي ضمانت خواه نزد بانك تكافوي مبلغ ضمانتامه را ننمايد ، مراتب را از طريق تلفن و مكتوب به ضمانت خواه منعكس مي نمايد .
•         چنانچه ضمانت خواه نسبت به تأمين كسري وجوه نقد خود نزد بانك اقدام ننمايد ، بانك ضمن برداشت وجوه نقد موجود مشتري در حساب هاي مربوطه ، كسري موجودي تا مبلغ ضمانتنامه را تامين و مطابق دستور ذينفع نسبت به واريز وجه ضمانتنامه به حساب اعلام شده اقدام و متعاقباً پيگيري خود را از مشتري براي تسويه بدهي آغاز مي نمايد .
 
ميزان سپرده نقدي ضمانت‌نامه :
 
•            حداقل معادل ده درصد مبلغ ضمانت نامه يا ظهرنويسي
•            ضمانت نامه هاي مربوط به شركت در مناقصه و مزايده مي تواند از پرداخت وثيقه نقدي طبق بخشنامه هاي بانك مركزي ج.ا.ا  معاف مي باشند
•            ٭ ضمانت نامه تعهد پرداخت صرفا در قبال 100 درصد سپرده نقدي صادر مي گردد
 
  
انواع وثايق قابل قبول براي صدور ضمانتنامه :
 
انواع وثائق و تضمينات قابل قبول براي صدور ضمانتنامه به قرار ذيل مي باشد:
 
•         وجه نقد
•         سپرده هاي ريالي و ارزي مدت دار و قرض الحسنه جاري بدون دسته چك با اولويت حساب هاي نزد بانك 
•         اوراق مشاركت يا گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام با اولويت انتشار توسط بانك 
•         ضمانت نامه هاي بانكي از بانك هاي داخلي و خارجي و موسسات اعتباري غير بانكي مجاز داخلي و بيمه اعتباري معتبر
•         اموال غير منقول شامل ( املاك مسكوني)
•         سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس
•         سفته (تضميني) و اسناد تجاري حاصل از فروش كالا يا خدمات به مشتريان
 
 توضيحات تکميلي
 
در مورد ضمانتنامه هاي پيش پرداخت و در مواردي که ضمانتخواه و ذينفع ضمانتنامه هر دو ايراني هستند، و اعتبار اسنادي مربوطه توسط بانک ايراني ديگري گشايش شده باشد ، صدور ضمانتنامه متقابل الزامي است ليکن صدور ضمانتنامه حسن انجام کار به صورت مستقيم پس از اطلاع و هماهنگي با بانک گشايش کننده و پذيرش مسئوليت اقدامات بعدي از سوي کارفرما، بلامانع است .
 
  
کارمزد ها و هزینه ها
 
کارمزد صدور ضمانت نامه با توجه به نوع وثائق و مطابق آخرین تعرفه های ابلاغی و در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک در هنگام صدور ضمانت نامه از متقاضی اخذ می گردد. در صورت تمدید ضمانت نامه (برای هر بار ) کارمزد دریافت می گردد 


گروه دورانV5.7.8.0