پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

انتقال وجه از طریق شماره تلفن همراه  بر روی خودپرداز بانک قوامین سابق
 
خدمتی نوین از بانک قوامین سابق
  
 ﺑﺎﻧﻚ قوامین درراﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ واراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎراﻣﺪﺗﺮ وﻓﺮاگیر، اﻗﺪام به ارائه خدمتی جدید به مشتریان وفادار خود ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازفناوری های ﻣﺪرن، ارزان وﺳﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮي درﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮدﺑﺮداﺷﺘﻪ تا ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ با سادگی هرچه تمام تر از خدمات نوین بانکداری الکترونیکی ایرانی و اسلامی بهره مند گردند.
 
شرح خدمت :
 
در راستای توسعه فرهنگ خدمات نوین بانکی و با هدف افزایش سهولت و سرعت خدمات بانکی، پروژه انتقال به شماره تلفن همراه در فاز اول برای اولین بار در بین تمامی بانک های کشور روی کلیه خودپردازهای بانک قوامین راه اندازی گردید و در آینده نزدیک امکان این خدمت بر روی درگاه های موبایل بانک و اینترنت بانک عملیاتی خواهد شد . با توجه به یکتا بودن شماره تلفن همراه و استفاده از خدمات آن در اکثر کشورهای جهان ، این امکان برای بانک قوامین فراهم گردید تا به عنوان یکی از پیشتازان این خدمات الکترونیکی قدم به عرصه عملیات نوین بانکی بگذارد. مشتریان محترم می توانند در عملیات انتقال وجه داخلی و شتابی و صرفا از طریق خود پرداز بانک قوامین به جای استفاده از شماره کارت مقصد از شماره موبایل دارنده کارت مقصد استفاده نمایند. بدیهی است دارنده کارت مقصد می بایست قبلا نسبت به اختصاص شماره کارت (فقط مختص کارت های بانک قوامین) به شماره موبایل خود  از طریق خود پرداز قوامین اقدام نموده باشد لازم به ذکر است در انتقال وجه به شماره تلفن همراه ، کارت مبدا میتواند شتابی یا قوامین کارت بوده و کارت مقصد می بایستی قوامین کارت باشد. 


 
 


گروه دورانV5.7.8.0