پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

بانك قوامين در نظام بانكداري كشور با اتكاء بر اصول بانكداري اسلامي و منطبق بر قوانين و مقررات بانكي كشور با بهره مندي از نيروي انساني متعهد و متخصص ، اعتماد مشتريان و ذینفعان و با استفاده از آخرين فناوري هاي صنعت بانكداري به دنبال ايجاد سازماني ارزش آفرين يادگيرنده و كارآمد است. بانك ازطريق توسعه بازار ، تجهيز و تخصيص صنايع ، مديريت هاي ريسك هاي صنعت بانكداري وشناسايي نيازهاي مشتريان تلاش دارد ضمن ايجاد رشد و تعالي ، خدمات بانكي را در بازارهاي داخل و خارج كشور با كيفيت مطلوب ارائه نمايد.


گروه دورانV5.7.8.0