- -
مشخصات عمومی
آگهی مناقصه نوبت اول پشتیبانی و نگهداری سیستم های رایانه ای
00/0
مناقصه
بانک قوامین
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1399/06/10
1399/06/20
1399/06/20
1399/06/20
1399/06/20
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.7.8.0