پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سپرده سرمایه گذارى

سپرده سرمایه گذارى مدت دار سپرده ای است که اشخاص به قصد سرمایه گذارى نزد بانک گذاشته و بانک را در به کارگیرى و استفاده از سپرده به صورت مشاع طبق مقررات پیش بینى شده در قانون عملیات بانکى بدون ربا وکیل و وكيل در توكيل به غير قرار داده تا با داشتن حق مصالحه منافع را پس از كسر حق الوكاله خود به تناسب مبلغ و مت، محاسبه و پرداخت نمايد. نكته مهم: بر اساس دستورالعملهاي بانك محترم مركزي حداقل ماندگاري كه هرگونه سپرده جهت تخصيص سود علي الحساب مي بايست در بانك داشته باشد 30 روز تمام مي باشد.
 انواع سپرده هاي سرمايه گذاري بانك قوامين:

1- سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت
2- سپرده سرمایه گذارى بلند مدت
 
1- سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت
 سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت به انواع سپرده هایى اطلاق مي گردد كه مدت سپرده گذاري در آنها كمتر از يك سال باشد حداقل براى 30 روز نزد بانک باقى بماند و مبلغ سپرده نیز از حداقل مبلغ تعیین شده براى افتتاح حساب کمتر نباشد.
1.1حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بدون سررسيد:
اين نوع سپرده بدون سررسيد زماني بوده و حداقل موجودي جهت افتتاح آن در حال حاضر 100،0000 ريال مي باشد. ملاك محاسبه سود در اين سپرده روزشمار بوده و به كمترين مانده در روز تعلق گرفته و به صورت ماهيانه واريز مي گردد. واريز به حساب و نيز برداشت از آن بدون محدوديت قابل انجام است.
 نوع سپرده(واريز سود ماهيانه) : كوتاه مدت روزشمار (بدون سررسيد)

 


گروه دورانV5.7.8.0