پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شهرام میرزایی
اداره کل حراست
شهرام میرزایی
سمت: اداره کل حراست
مدرک تحصيلي: کارشناس ارشد مدیریت
آدرس محل کار : ميدان آرژانتين ابتداي بزرگراه آفريقا برج بانک قوامين
شماره تماس : 5151 داخلی 1318
حسام تاجیک
اداره کل حوزه مدیریت و روابط عمومی
حسام تاجیک
سمت: اداره کل حوزه مدیریت و روابط عمومی
مدرک تحصيلي: کارشناسی مدیریت بیمه گرایش مسئولیت مدنی
پست الکترونيک:
آدرس محل کار : ميدان آرژانتين ابتداي بزرگراه آفريقا برج بانک قوامين
شماره تماس : 5151 داخلی 1710

گروه دورانV5.7.8.0